bilgi@hanonu.bel.tr (0366) 497 51 95-96

ZABITA EMİR VE YASAKLARI

BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1- Bu Yönetmeliğin Amacı; Hanönü Belediyesi sınırları dâhilinde kamu düzeni ve genel sağlığın korunması halkın sağlık,esenlik ve huzurunun temini belediye tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin arttırılması, yerel hizmetlerin etkili, verimli ve dengeli sunulması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine göre idari yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanmıştır. 

KapsamMADDE 2-Bu yönetmelik Hanönü Belediyesi yetki sınırları içerisindeki tüm ilçe halkının ilçe halkına hizmet veren tüm Belediye birimlerini ilçe halkına hizmet sunan ve Belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm müesseseleri ve çalışanları herhangi bir müesseseye bağlı olmaksızın hizmet gören kişileri kapsar.

Hukuki Dayanak

MADDE 3- Bu Yönetmelik; 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanununu 266.ncı maddesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

                (a) Belediyemiz sınırları dâhilinde, halkın sağlık, huzur, esenlik ve düzenini sağlamaya yönelik olarak çıkarılan bu Yönetmeliğin emir, yasak ve lüzumlarını yerine getirmeyenler hakkında; yukarıda belirtilen Kanunlar, K.H.K’ler, Yönetmelikler, Genelgeler, İl,İlçe Kurulu ve Belediye karar organları tarafından alınmış kararlar ile emir ve yasaklar doğrultusunda yasal işlem uygulanır. 

                (b)  Ceza miktarları, her Mali Yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.


                                                                                                İKİNCİ BÖLÜM

Umumun Uyulması İle İlgili Emir Ve Yasaklar

MADDE  4 – Aşağıdaki Fiil Ve Hareketleri Yapmak Yasaktır 
                (a) Milli ve özel günlerde bayrak nizamnamesine uygun olarak tüm işyerleri bayrak asmak zorundadır. Bayrak Nizamnamesine aykırı olarak, kirli, buruşuk, yırtık,solmuş bayrak asmak, Türk Bayrağına söz veya yazı ile herhangi bir şekilde saygısızlıkta bulunmak,bayrağı yırtmak,atmak ve yakmak yasaktır. ( Yazılı ve sözlü uyarıya rağmen bayrak asmayanlar hakkında işyeri sahiplerine idari para cezası yapılarak tahsil olunur.)

               (b) Belediyenin taşınır ve taşınmaz, canlı veya cansız  bina,araç,gereç,eşya,malzeme ve mallarına,park ve bahçelerine   (cadde-sokak-meydan ve trafik yönlendirme ve uyarıcı tabelalarına,kapı ve su plaka numaralarına, aydınlatma direkleri ve lambalarına, umumi çeşme ve havuz musluklarına,vanalara,su rekor ve kanalizasyon kapaklarına,ızgaralara, tretuvar,kaldırım,yol ve bordür taşlarına,çiçek saksılarına,ağaçlara,spor aletlerine,çocuk oyun grubu ekipmanlarına,yolcu bekleme duraklarına,çöp konteynırı ve çöp kovalarına, oturma banklarına,masalara,kapı,pencere,cam,ayna ve benzeri gibi malzemelere zarar
vermek,kırmak,sökmek,tahrip etmek,yakmak,yerlerini değiştirmek,boyamak,kazımak,karalamak,yazı yazmak ve bunları zarar verecek şekilde  kullanmak ve kullandırmak yasaktır. ( İdari para cezasının yanı sıra, idarece hasar zarar tespiti yapılarak, hasar ve zarar bedeli ilgilisinden tahsil olunur.gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

               (c) Belediye Sınırları İçerisinde;
                       1 İnci Zabıta memurları tarafından tebliğ edilecek olan her türlü evrakı almamak, Zabıta memurundan alınan evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak, yapılacak tebliğleri tebellüğden kaçınmak yasaktır.(İdari para cezasının yanı sıra,  gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

                     2 inci İşyerlerinde ve pazar yerlerinde yapılacak olan denetimler sırasında pazarcı esnafı, işyeri sahibi, sorumlusu,mesul müdürü veya çalışanı (işyeri açma ve çalışma ruhsatı,ustalık belgesi,sağlık karnesi,vergi levhası,oda kaydı,irsaliye,fatura vb.) bu belgeleri istenildiğinde belediye zabıta memuruna vermek veya göstermek zorundadır.

                   3 üncü Zabıta,itfaiye(yangın) ve diğer belediye birim telefonlarını arayarak gerçek dışı ihbarda bulunmak,  lüzumsuz yere arayıp telefon hatlarını meşgul etmek,oyalamak yasaktır.(İdari para cezasının yanı sıra,  gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

                         4 üncü Görevlerini ifa ederken tüm belediye  memurları ile işçilerin  görevlerini engellemek,karşı koymak, zorluk çıkartmak,sataşmak,saygısızlıkta bulunmak, küfür ve hakaret etmek, kamu oyu oluşturarak görevlerini zorlaştırmak, her türlü müdahalede bulunmak yasaktır. (İdari para cezasının yanı sıra, gerektiğinde  savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

                  (d) Her türlü  ölçü ve tartı aletleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu hükümlerine göre zamanında kontrol ettirilmesi ve damgalattırılması zorunludur.Noksan ölçü ve tartı aleti ile satış yapmak, damgalanmamış, hileli ölçü ve tartı aletlerini kullanmak ve bulundurmak yasaktır.( İdari para cezasının yanı sıra, damgalattırılmamış,noksan ölçü ve tartı aletlerine belediyece el konulur.)

                  (e) Bina,Konut v.b tüm yapıların  dış cephelerine,işyerleri ile motorlu,motorsuz araçların içine veya dışına göze hoş görünmeyen görgü, adap ve ahlaka aykırı yazı,tabela, resim,afiş,poster v.b yapıştırılması,asılması yasaktır.

                  (f) Meydan,cadde,sokak,yol,köprü,kaldırım, park, pazaryeri,işyeri önü ve boş alanlarda motorlu,motorsuz ve seyyar araçlara bağlanan hoparlör, ses yükseltici elektronik cihaz, elde  taşınır megafon v.b araçlar kullanılarak veya bu araçlar kullanılmadan sesle veya bağırarak  satış yapmak yasaktır.

                 (g) Binalarda,konutlarda, İşyerlerinde, işyeri depolarında, Ahır-Samanlık - Ambar vb gibi yerlerde  yangına karşı her türlü tedbir ve önlemlerin mülkiyet ve kiracılar tarafından alınması mecburidir. Bozuk ve dolum tarihi geçmiş yangın söndürme cihazlarının bulundurulması yasaktır.

                (h) Umuma açık eğlence yerlerinde, işyerlerinde, kamu binalarında,  genel taşıt araçları ve kamuya ve halka açık  yerlerde yere tükürmek, sümkürmek, buralarda halkı tiksindirecek ve halkın sağlığını bozacak eylem ve davranışlarda bulunmak, bu gibi yerlere kirli, kötü kokulu ve iğrendirici kıyafetlerle girmek,gezmek  yasaktır. 

                (I) Meydan,cadde,sokak,yol,köprü, kaldırım, park, pazaryeri, mezarlık,  ve boş alanlarda,dere ve çay kenarlarında   ateş yakmak  yasaktır.

                (i) Meydan,cadde,sokak,yol,köprü, kaldırım, park, pazaryeri, umumi tuvalet,anıt,mezarlık,  ibadethane ve türbe avlularında, terminal v.b gibi alanlarda alkollü içki içmek,içirmek ve buralardaki  banklarda yatmak yasaktır.

                (j) Yaya ve araç trafiği,  can ve mal güvenliği ile çevre sağlığı açısından Bahçe ve arsalardan meydan, cadde, sokak, yol ve kaldırımlara,komşu parsel ve evlerin üzerine veya cephelerine doğru uzanan ve geçen  her türlü ağaç dallarının belediye encümenince belirlenecek yükseklikte sahipleri tarafından yetkili idarelerden izin alınarak budanması veya kesilmesi mecburidir. (İdari para cezasının yanı sıra,budama veya kesilme işleminin yapılmaması halinde budama ve kesilme işlemi belediyece yapılıp, masrafı ilgililerden tahsil olunur.) 

               (k) Yaya ve araç trafiği,  can ve mal güvenliği, çevre ve halk sağlığı ile çevre kirliliği  açısından;

                1 inci Kamu kurum ve kuruluşlara ait arsalarda, bahçelerde,  açık ve boş alanlarda,özel şahıslara ait tarla,bahçe ve arsalarda dikili bulunan kavak,kavlak,söğüt ve benzeri ağaçlar kökleri ile elektrik,telefon,kanalizasyon,yağmursuyu ve içme suyu yer altı şebeke hattına,üst yapı yol ve yaya kaldırımlarına,binaların ve konutların temel ve ihata duvarlarına ,dalları ile  Elektrik ve  PTT  Havai  hatlarına  zarar verdiği,pamukları, kozalakları ve yaprakları ile alt yapıyı tıkadığı,ağaçlardaki polenlerin  rüzgarın etkisi ile dağılması ve dökülmesi sonucu astım,nefes darlığı ve benzeri gibi Alerjik hastalığı olanları sağlık yönünden olumsuz etkilemesi nedeniyle, sahipleri tarafından yetkili idarelerden izin alınarak kavak,kavlak,söğüt ve benzeri  ağaçların kesilmesi ve budanması mecburidir. (idari para cezasının yanı sıra, kesilme ve budama işleminin yapılmaması halinde,  kesilme ve budama işlemi belediyece yapılıp masrafı ilgililerden tahsil olunur.)

                 2 inci Belediyeden izin  alınmadan; Meydan,cadde,sokak,yol,kaldırım,park, bahçe,refüj,mezarlık v.b yerlere her türlü ağaç ve fidanların  dikilmesi yasaktır

                   (l)Kamuya ait binalarda, işyeri ve meskenlerde işin niteliğine göre bacalarda lüzumlu olan “baca filtre sistemini” takmamak, bacalarından çıkan kurum, kuru duman ve is kokusu ile çevreyi,mesken ve işyerlerini rahatsız etmek, baca kurumlarını sık sık temizletmeyip yangına sebebiyet vermek yasaktır.

              (m) Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşarat ile mücadele eden belediye ekiplerine bina, konut ve her türlü yapıları, işyerlerini,depolarını ilaçlatmamak ve  ilaçlama ekiplerine zorluk çıkartmak yasaktır.

              (n) Belediyeden izin alınmadan Eğlenme ve Diğer Amaçlarla(Düğün-Nişan-Konser-Toplu Yemek-Kermes- Tiyatro-Konferans-Söyleyişi-Gösteri-Tanıtım-Reklam- v.b gibi)  yapılan toplantılar için meydan,cadde, sokak, yol ve kaldırımların yaya  ve araç trafiğine kapatılarak kullanılması ve izinsiz olarak işgal edilmesi yasaktır. ( İdari para cezasının yanı sıra,ilgililerden işgaliye ücreti de tahsil olunur.gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

              (p) Yaya ve araç trafiği,  can ve mal güvenliği , görüntü kirliliği, şehir estetiğini bozacak veya tehlike yaratacak nitelikte  bina,konut,işyeri inşaat v.b yapıların meydan, cadde veya sokağa bakan balkon, pencere, çatı ve teras kenarlarına her türlü (saksı,metal,cam,plastik v.b malzemeleri ) koymak, her nevi ev  eşyası ve benzeri malzemeleri cadde, sokak,yol,kaldırım, meydan gibi kamuya ait alanlara atmak veya bırakmak yasaktır.

              (r) Belediye Sınırları İçerisinde;(Sağlık,Emniyet,Arıza,Tamir, v.b gibi) zorunluluk halleri hariç;Park yasağı levhası bulunan yerlere,  kaldırım ve yaya yolu üzerine her türlü motorlu,motorsuz  araç park etmek,araç bırakmak yaya  ve araç trafiğine engel olmak yasaktır.

              (s) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla meydan,cadde,sokak,yol ve kaldırımlara şahıslar tarafından zincir çekilmesi, çiçeklik,stant,tezgah  vb. engelleyici malzeme ve eşya  konulması yasaktır.

              (ş) Halkımızın vicdani ve dini duygularını suiistimal ederek dilencilik yapmak yasaktır.(5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.)

              (t) Belediyeden ve yetkili idarelerden izin alınmadan meydan, cadde, sokak, yol,kaldırım,pazaryeri,park, orta refüj  vb yerlerde, şahıslara ait arsa,bahçe ve boş alanlarda,kamuya ait okul,hastane,yurt,cami v.b kurumların açık alanlarında, önlerinde  seyyar,
sabit,gezici  ve motorlu,motorsuz araç üzerinde satış yapmak, bu gibi yerleri satış ve tanıtım amaçlı geçici veya sürekli işgal etmek yasaktır.

              (v) Yaya ve araç trafiği,  can ve mal güvenliği, çevre sağlığı ve çevre kirliliği açısından branda v.b gibi malzemeler örtülmeden ve gerekli tedbirler alınmadan  toprak, kum,çakıl,çimento, kiremit,tuğla, mıcır, kömür, talaş,  kereste,odun,saman,ot,tezek,un,kepek, yem,gübre,deri,hurda,ev eşyası v.b gibi   motorlu-motorsuz araçlar ile  taşınan bu madde ve malzemelerin cadde, sokak,yol,kaldırım ve meydanlara dökülmesine meydan vermek,Bu malzemeleri açıkta  taşıma  yapmak yasaktır. (İdari para cezasının yanı sıra,ilgilisi; dökülmesine meydan verdiği malzemeyi kaldırmaması ve temizlememesi halinde kaldırma ve temizleme   işlemi belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil olunur.) 

              (y) Belediyeden izin alınmadan Meydan,cadde, sokak, yol,kaldırım vb. yerlerden demir paletli,ağır tonajlı uzun araç,dozer,kepçe,silindir v.b araçları geçirmek yasaktır ( İdari para cezasının yanı sıra, idarece hasar zarar tespiti yapılarak bozulan yerlerin hasar ve zarar bedeli kurum,firma,araç sahibi ve sürücüsünden tahsil olunur.)

              (z) Belediyeden izin alınmadan belediye içme suyu şebeke sistemine ek bağlantı yapmak, her ne şekilde olursa olsun abone olmadan su kullanmak, su sayaçları üzerine ek ve ters bağlantı yapmak,belediyeden izinsiz su sayacı bağlamak,sökmek,değiştirmek ve takılı su sayaçlarına zarar vermek yasaktır.( İdari para cezasının yanı sıra,ayrıca  abonesiz ek bağlantı ve ters bağlantı yapılarak kullanılan su miktarı bedeli ilgilisinden tahsil olunur. gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

             (aa) Belediyeden izin alınmadan her ne şekilde olursa olsun belediye kanalizasyon sistemine  ek  bağlantı yapmak, kanalizasyon sistemine hasar ve zarar vermek yasaktır. (İdari para cezasının yanı sıra, idarece hasar zarar tespiti yapılarak hasar ve zarar bedeli ilgilisinden tahsil olunur.)

             (ab)  Katı, evsel atık ve artıklar ile   kötü koku neşredecek sulu  maddeleri ve  atıkları kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj kanalları üzerindeki baca ve ızgara giderlerine,meydan,cadde,sokak,yol,kaldırım,park ,revüj,havuz,dere ve çaya  atmak, dökmek akıtmak yasaktır.

              (ac) Umuma mahsus yerler ile iş hanları, pasajlar ve toplu dükkânların bulunduğu yerler gibi umumi yerlerin giriş ve çıkışları, koridorları, merdiven ve merdiven sahanlıkları, kiracıların gelip, geçmesine mahsus olan apartman koridorları ile  v.b gibi ortak kullanım alanlarının dükkân ihdası veya seyyar satıcı ikamesi suretiyle veya herhangi bir şekil ve maksatla işgal edilmesi yasaktır.

              (aç) Görüntü ve çevre kirliliği, halkın sağlığı ve yangın güvenliği açısından cepheleri açık kamu ve özel şahıslara ait  tarla,arsa ve bahçelerin çevresinin ve etrafının duvar, paravan v.b malzemelerle çevirmemek,her cephesi açık ve kapalı tarla,arsa ve bahçelerde çıkabilecek anız yangınlarına karşı   kuru ve yabani ot,dal,diken  v.b  kesmemek,temizlememek,bunları ve yaprakları gerekli tedbirler alınmadan yakarak temizlemek, bahçe temizliğinden çıkan  atıkları meydan,cadde,sokak ve boş alanlar ile çay ve dere yataklarına,kıyılarına  atmak,dökmek yasaktır.

              (ad) Meydan,cadde,sokak, kaldırımlarım,yol ve parklarda tekerlekli patenle kaymak,ayak ve el topu  oynamak, oyuncak  tabanca, havalı tüfek ve hedef tahtası kullanılarak saçma,boncuk,dark ve ok  atışı yapmak,yaptırmak yasaktır.

              (ae) Meydan, cadde,  sokak, kaldırım, yol ve parklarda havuzlarda,kamuya ait açık alanlarda,umuma açık yerlerde, bina ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında,kapı girişi,merdiven ve koridor gibi benzeri  yerlerde  açıkta büyük ve küçük abdest (tuvalet )yapmak  veya yaptırmak yasaktır.

              (af) Fikir ve sanat eserlerinin korunması kapsamında;

               1 inci Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap,kaset, cd,vcd, dvd gibi taşıyıcı materyallerin pazar,panayır,meydan,cadde,sokak ve yaya kaldırımlarında satışa sunulması yasaktır.(İdari para cezasının yanında, satışa teşebbüs edilen materyaller zabıtaca toplanarak yetkili makamlara teslim edilir.)

                 2 inci Umumi yol, pazar,panayır,meydan,cadde,sokak ve yaya kaldırımlarında   gazete,dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışa sunulması yasaktır.

              (ag)  Umuma açık genel tuvaletleri sürekli ve geçici olarak  işletenler tarafından;Tuvaletlerin temizliğine özen göstermemek,eskimiş,kırılmış ve bozulmuş kapı,çerçeve,doğrama,lavabo,pisuvar,musluk,cam,ayna,ampul v.b  malzemeleri değiştirmemek,boya ve badanasını yapmamak,wc’lerin başında işletmeci olarak durmamak veya belediyeden izin almadan bir başkasını bulundurmak,  belediye encümeninin belirleyeceği  ücret tarifesi dışında fazla ücret talep etmek,wc içinde ve önünde alkollü içki içmek veya içirtmek, wc de konaklayıp yatmak veya başkalarını yatırmak,  wc bekleme odasında müşteri haricinde  şahıslarla sohbet etmek, açılış ve kapanış saatlerine riayet etmemek, izin almadan WC içinde ve önünde satış yapmak veya yaptırmak, WC ve ek odalarını  amacı dışında  kullanmak veya kullandırmak, halkı rahatsız edecek her türlü çirkin ve kötü davranışlarda bulunmak,yüksek sesle bağırmak,şarkı söylemek, elektronik araçlarla yüksek volüm de müzik çalmak,dinlemek,Tv uydu  yayınlarından,bilgisayardan, cd.vcd,video kasetlerinden ve cep telefonundan, görgü ve  adap dışı filmleri seyretmek veya seyrettirmek, dinlemek veya dinlettirmek, wc’lerde cep telefonu ve kamera ile görüntü almak veya aldırmak, wc’nin içine ve dışına görgü adap dışı afiş,resim,poster ve yazıları asmak veya astırmak,wc’nin kapalı alanlarında tütün ürünlerini içmek veya içirtmek,  wc de kesici ve patlayıcı alet ve malzeme ile her türlü elektronik alıcı,verici kamera cihazı bulundurmak,  wc’lere her türlü canlı hayvan sokmak ve bulundurmak yasaktır.( İdari para cezasının yanında,  wc işletmeciliğine belediye encümenince son verilir.gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

               (ah) Belediye Sınırları İçerisinde;Belediye Meclisince alınan kararlara herkes uymak zorundadır.

                 1 inci Belediyeye ait umumi tuvaletlere, sokak çeşmelerine , havuzlara hortum takılarak ve buralardan alınıp kullanılan sular  ile bahçe sulamak yasaktır.

                  2 inci  Mesken  ve  işyeri içerisindeki  çeşmelere,    belediyeye  ait umumi  tuvaletlere  , sokak çeşmelerine,havuzlara hortum takılarak ve buralardan alınıp kullanılan sular  ile meydan,cadde, sokak,kaldırım ve yollarda canlı cansız hayvan,motorlu, motorsuz araç,halı,kilim,paspas ve  benzeri eşya ve malzemeleri yıkamak yasaktır.

              (aı) Abidelerin, türbelerin, tarihi eser ve kültür değerlerinin etrafını bozmak, kirletmek, tahrip etmek yasaktır. ( İdari para cezasının yanında , gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

              (ai) Belediye Sınırları İçerisinde;

                 1 inci Satış ve tanıtım amaçlı olsun veya olmasın Belediyeden izin alınmadan  her türlü buzdolabı ve soğutucuların, asılı,sabit ve seyyar stant,tezgah, gölgelik,şemsiye,masa,sandalye,sehpa ve benzeri eşya ve malzemelerin yaya ve araç trafiğine mahsus  yaya kaldırımlarına ve araç trafiğine açık yollara konulması  yasaktır. ( Uyarıya Rağmen  Kaldırılmaması Halinde , İdari  Para  Cezasının Yanında, Gerektiğinde Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulur.)

               2 inci Mülkiyeti Belediyemize ait  taşınır ve taşınmaz mallar izin alınmadan her ne suretle olursa olsu n geçici veya sürekli işgal edilmesi yasaktır. ( idari para cezasının yanında,gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

              (aj) İçme suyu sıkıntısı çekilmesi halinde ,belediyece tüm su abonelerimize yapılacak ilan ve duyurulara rağmen içme suyu ile bahçe sulamak veya bir başkasına 
bahçe sulattırmak  yasaktır. ( İdari para cezası su abonesine yapılarak tahsil olunur.ayrıca sulama aletine,malzemesine zabıtaca el konulur.)

              (ak) Belediyenin her türlü malını  çalmak,çalarak zarar vermek hırsızlık sonucu çalınmış olan belediye malını elinde bulundurmak yasaktır. ( İdari para cezasının yanında, gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

              (al) Belediyeden izin alınmadan belediye çeşmelerine,belediyeye ait umumi tuvalet,havuz,park,revüj v.b yerlerde bulunan çeşmelere, vanalara hortum takılarak, bağlantı yapılara binalara,konutlara,inşaatlara,işyerlerine motorlu-motorsuz araçlar üzerinde bulunan ve arkalarında çekilen tank,tanker,depo ve benzeri araç ve malzemelerle su almak yasaktır.

              (am) Dükkân ve binaların cadde ve sokak üzerindeki yüzlerine, bina sakinlerini ve yayaların geçişlerini rahatsız edecek şekilde dikey olarak her türlü tabela ve levhanın asılması yasaktır.

              (an) Binalardan dışarıya her türlü atık su ve pis suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak, yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek veya tamiratını yapmamak,binalardan dışarıya etrafı rahatsız edici şekilde soba borusu çıkarmak, duman is vb. şekilde etrafı kirletmek, binalarda her türlü temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinde etrafı ve gelip geçenleri rahatsız etmemek için lüzumlu ve koruyucu gerekli tedbirlerin alınmaması yasaktır. 

             (ao) Daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla işyeri sahipleri veya çalışanları tarafından işyeri önlerinde çığırtkanlık yapmaları,yoldan gelip geçen vatandaşların önünü keserek kendi işyerlerinde alışveriş yapmak için baskı uygulamaları  yasaktır.

              (aö) Bina,Mesken ve işyerlerinde ki mutfak,lavabo, WC ve banyolardan alt ve bitişiğindeki katlara su sızıntısına meydan vermek yasaktır.

              (ap) Bina, konut ve işyerlerinin yola bakan cephelerine İşyerlerinin vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer, projektör (ışıldak) ve benzeri gibi aydınlatma malzeme ve elemanlarını takarak veya koyarak aydınlatma ve ışıklandırma yapmak yasaktır.

              (ar) Lastik,poşet,yanık yağı,ayakkabı köselesi,sentetik elbise kırıntıları,anız vb. maddeler yakılarak çevrenin rahatsız edilmesi ve  hava kirliliğine sebebiyet verilmesi yasaktır.

              (as) Yetkili idarelerden ruhsat, izin ve gerekli emniyet, yangın,sağlık ve benzeri güvenlik tedbirleri alınmadan kamu ve özel şahıslara ait kapalı ve açık  alanlara, meydan,cadde,sokak,yol ve kaldırımlara yanıcı,parlayıcı,patlayıcı,gıda,temizlik, kimyasal, tarımsal , hayvansal  v.b  ürünleri ,maddeleri  ve her nevi  inşaat (çimento,kireç,demir,tuğla.kum,çakıl v.b gibi) malzemeleri  koymak,dökmek ve depolamak   her ne suretle olursa olsun yasaktır. ( İdari Para Cezasının Yanında, Gerektiğinde Savcılığa Suç Duyurusunda Bulunulur.)

               (aş) Belediyece belirlenecek veya  duyurusu yapılacak yerler haricinde saman yüklü motorlu motorsuz araç park etmek, araç üzerinde ve boş alanlarda saman depolamak ve satmak yasaktır.

               (at)  Belediyece belirlenecek veya  duyurusu yapılacak yerler haricinde Meydan,cadde,sokak,yol, ve boş alanlarda araç üzerinde  hayvan satmak ve buralarda hayvan yüklü araç ile park etmek yasaktır.

              (au) Yetki belgesi olmaksızın terazi,baskül,kantar ve litre gibi ölçü aletlerinin,su sayaçlarının tamir,bakım ve onarımını yapmak yasaktır.( İdari para cezasının yanında, gerektiğinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.)

              (aü) Ayna, cam ve benzeri ışık yansıtıcı eşyaların halkın güvenliğini bozacak şekilde açıkta taşınması yasaktır.

                                                                                                         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlan Ve Reklam İle İlgili Emir Ve Yasaklar

 MADDE 5-  Belediyeden Ve Yetkili İdarelerden İzin Alınmadan Belediye Sınırları İçerisinde

               (a) İlan,reklam ve tanıtım amaçlı bina,konut, işyeri ve  her türlü yapının dış cephelerine,sokak aydınlatma ve telefon direklerine,telefon kulübelerine, elektrik trafolarına,yolcu bekleme duraklarına levhalara,tabelalara  ağaçlara, boş alanlara,bahçe ve arsalara  ilan,duyuru,reklam,tanıtım,fiyat etiketi tabela,kağıt ve bez afiş,pankart v.b asmak,yapıştırmak, meydan,cadde,sokak,yol,köprü, kaldırım, park, pazaryeri  ve boş alanlarda,kamuya ait binalarda ve konutlarda el ilanı,  broşür,  anket ve araştırma  formu v.b dağıtmak, motorlu,motorsuz araçların  iç ve dış yüzeylerine İlan,reklam ve tanıtım amaçlı her türlü tanıtıcı amblem, logo, afiş, çıkartma,resim ve  yazı yapıştırmak, asmak yasaktır.

              (b) Meydan,cadde,sokak,yol,köprü, kaldırım, park, pazaryeri,arsa, bahçe v.b gibi  alanlara İlan,reklam ve tanıtım amaçlı  sabit ve gezici sergi,stant,tezgah v.b kurmak yasaktır.

             (c) Meydan,cadde,sokak,yol,köprü, kaldırım, park, pazaryeri arsa,bahçe ve boş alanlarda motorlu,motorsuz ve seyyar araçlara bağlanan hoparlör, ses yükseltici elektronik cihaz, elde  taşınır megafon v.b araçlar kullanılarak veya bu araçlar kullanılmadan sesle veya bağırarak   ilan, reklam,duyuru ve tanıtım yapmak yasaktır.                                                                      

                                                                                                  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mezarlıklar, Hayvanlar, Park Ve Bahçelerle  İle İlgili Emir Ve Yasaklar

MADDE  6-  Aşağıdaki Fiil Ve Hareketleri Yapmak Yasaktır  
               (a)Sarhoşlar, dilenciler, seyyar ve sabit satıcılar ve yanlarında velisi bulunmayan küçük çocukların mezarlığa girmeleri yasaktır.

               (b) Belediye sınırları içerisinde;Köpek,kedi inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve  otlatmak yasaktır.

               (c) Belediye sınırları içerisinde;Defin ruhsatı olmadan defin yapmak ve güneş battıktan sonra mezarlıklara girmek yasaktır.

               (d) Belediye sınırları içerisinde;Mezarlıklarda belediyeden izin almadan her türlü düzenleme,tesisat, tadilat, tamirat bakım ve onarım yapmak yasaktır.

               (e) İzin alınmadan mezarlıklarda  türbe yapılması,çit,tel, daraba v.b malzemeler ile   yer çevrilmesi ve mezarlığa  ağaç,fidan dikilmesi yasaktır.

               (f) Mezarlıkta türbe, mezar taşı ve mezar yapan ustalar ve vatandaşlar  inşaat atıklarını açıkta bırakmayarak toplamak zorundadır.

               (g) Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi engellere çıkmak ve tırmanmak, mezarların üzerine çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde motorlu motorsuz araçlarla ve yaya olarak gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını bozmak, mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı saygısızlık gösterecek hareketlerde bulunmak yasaktır.

              (h) Mezarlıkta ateş yakmak,piknik yapmak,müzik çalmak,içki içmek, mezarlıkların çevresine ve içerisine kirletici her türlü madde ve malzemeleri atmak,dökmek yasaktır.

               (I) Meydan,cadde, sokak,yol ve kaldırımlara,bina, konut, işyeri, inşaat,çatı,teras,balkon,merdiven ve bodrum boşluklarına, belediyeden izin alınmadan;arsalara ve bahçelere sabit ve gezici ağıl, ahır, barınak, kulübe, kafes,kümes vb. yerleri yapmak ve  buralarda her çeşit hayvanı barındırmak, beslemek yasaktır

              (i) Sahipli her çeşit büyük ve küçükbaş hayvanları meydan,cadde,sokak ve yollara serbest, başıboş bırakmak,salıvermek, tek olarak veya sürüler halinde meydan,cadde ve sokaklarda gezdirmek yasaktır.

              (j) Meydan,cadde, sokak,yol ve kaldırımlarda,konutların,çatıları ve  balkonlarında boş veya dolu arı kovanı bulundurulması, yasaktır.

             (k) Meydan,cadde  sokak,yol,kaldırım,pazaryeri, park, bahçe,revüj, arsa, meydan, yeşil alan, abide, türbe avlusu ve mezarlık gibi yerlerde hayvan otlatmak, buralara her çeşit hayvan sokmak, bağlamak yasaktır.

              (l) Aşısız,numarasız,küpesiz, kayıtsız (kedi-köpek-keçi-koyun-sığır-manda-dana v.b gibi)her türlü sahipli hayvanı bulundurmak yasaktır.

              (m) Kayıtlı,aşılı,tasmalı ,yularlı ve bağlı olsa dahi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu işyeri,pazaryeri,kapalı ve açık spor sahaları,düğün,tiyatro,konser,konferans kermes, okul v.b gibi buraların açık ve kapalı yerlerine her çeşit hayvanları sokmak ve buralarda her çeşit hayvanları gezdirmek,dolaştırmak  toplu   taşıma araçlarına bindirmek,  taşımak yasaktır.

              (n) Pitbull, Terrier, Japones’e,Tosa v.b. tehlike arz eden hayvanları üretmek, satışını yapmak ve bulundurmak yasaktır.

              (o) Belediyece gösterilecek olan yerler haricinde  her türlü hayvan ölülerini  gömmek,atmak,açık da bırakmak yasaktır.

              (ö) Belediye sınırları içerisinde;Sari (bulaşıcı) hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok) edilecek hayvanlara mani olunması ve saklanması yasaktır.

              (p) Yetkili kurumlardan izin alınmadan çadır kurarak,gezerek ve araç üstünde yırtıcı ve yabani (aslan,ayı, maymun.timsah,yılan vb.) bilumum hayvan teşhir edilmesi ve gösteri yapılması yasaktır.

              (r) Hayvanları dövmek,işkence ve eziyet etmek,oynatmak, dövüştürmek ve yük hayvanına (at,eşek,katır), takatinden fazla yük yüklemek yasaktır.

               (s)  Belediyenin belirlemiş olduğu yerlerin haricinde Büyük ve Küçükbaş hayvan satışı yapmak yasaktır.

               (ş) Mezbahane ve ruhsatlı yerler haricinde sağlıksız ve kontrolsüz hayvan kesimi yapmak yasaktır.(Kesilen etlere belediyece el konulur.)

              (t)  Belediye ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurbanlık hayvan kesimi ve satışı için belirlenen yerler dışında meydan, cadde, sokak, kaldırım, park., boş alan vb. yerlerde  hayvan kesmek ve   kurbanlık  hayvan satışı yapmak yasaktır.

               (u) Menşei şahadetnamesi veya sağlık raporu olmayan hayvan ve hayvansal maddeleri nakletmek ve naklettirmek yasaktır.

              (ü) Belediyeye ait park,bahçe ve yeşil alanlarda ,refüjlerde dikili bulunan çiçekleri, ağaç ve çalıları koparmak,dallarını kırmak, izin almadan budamak, kesmek, gübre vb. madde vermek, ilaçlamak veya bitkilere kimyasal madde sürmek, ağaçlarda yetişen ürünleri toplamak ve buralara her türlü ağaç,fidan,bitki v.b dikmek yasaktır.

              (v) Belediyeye ait park ve bahçelerde tahribat yapıp, çocuk oyun araçlarına,spor aletlerine, bank,masa,saksı ve benzeri malzemelere zarar vermek ya da bunları zarar verecek şekilde kullanmak,park ve yeşil alanların etrafını bozmak yasaktır.( İdari para cezasının yanı sıra, idarece hasar zarar bedeli tespiti yapılarak, bedeli ilgilisinden tahsil olunur.)

              (y) Parklarda kabuklu yemiş ve benzeri çöp atıklarının yerlere, atmak  yasaktır.

              (z) Parklarda halkı rahatsız edecek şekilde her türlü oyun oynamak huzur ve sükûnu bozacak şekilde davranışlarda bulunmak yasaktır.

              (aa) Belediyeye ait parklara,bahçelere ve yeşil alanlara hayvan sokmak , hayvan otlatmak, yasaktır.

              (ab) Park, bahçe ve yeşil alanlarda izinsiz sabit ve seyyar  olarak satış yapmak, buraları satış ve tanıtım amaçlı sürekli veya geçici olarak işgal etmek yasaktır.

              (ac) Belediyeye ait Parklara,bahçelere ve yeşil alanlara izin alınmadan her türlü ürün,eşya,malzeme koymak,bırakmak yasaktır.

              (ab) Belediyeye ait park, bahçe ve yeşil alanlara ve etrafına izin alınmadan  motorlu, motorsuz araç park etmek yasaktır.

                                                                                           BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevre-Hava- Gürültü Ve Görüntü Kirliliği İle  İlgili Emir Ve Yasaklar

MADDE  7- Aşağıdaki Fiil Ve Hareketleri Yapmak Yasaktır 
               (a)   Çevre ve Görüntü kirliliği açısından bina,konut, işyeri, inşaat ve atölyelerden motorlu ve motorsuz araçlardan çıkan sıvı , katı ve evsel  atıkların,inşaat ve tıbbi atıkların,kül,kömür,talaş,mermer ve döküm cürufu v.b katı atıkların, madeni yağların,metal ve plastik malzemelerin,sanayi atık ve artıklarının,kimyasal boya ve akü sularının, tarımsal ve hayvansal atıkların, her türlü çöp sayılabilecek atıkların cadde, sokak, meydan, yol,yaya kaldırımı, park ve bahçelere, boş arsalara, çay ve dere yatakları ile kıyılarına akıtmak,atmak ve dökmek yasaktır.(Çevre Kanunu Hükümleri  saklıdır.)

             (b) Her çeşit Canlı ve cansız mal eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma  ve taşınması sırasında  çevrenin kirletilmesi yasaktır.

             (c) Belediye sınırları içerisinde;Kullanılan yakıtların menşei belgesinin, analiz raporunun, irsaliye ve faturasının kontrol için istendiğinde belediye görevlilerine  ibraz edilmesi zorunludur.

            (ç)  Hava kirliliği ile ilgili olarak;

                  1 inci Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına uymamak yasaktır. (Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü amacıyla)

              2 inci Hava kirliliği yönünden standartlara aykırı emisyona neden olan maddelerin (evsel atık, naylon,lastik, tezek, kablo, tekstil atıkları, boya atıkları, tıbbi atıklar, kömür torbaları, kauçuk, yağ vb.) mesken ve işyerlerinde yakılması yasaktır. (Bu cezai sorumluluk, toplu ısıtılan konutlar ve işyerlerinde yöneticiye, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu veya işyerini kullanana verilir.)

            (d)Belediye sınırları içerisinde;

                  1 inci Ateşçi ehliyet belgesi olmayan kişilerce kalorifer yakılması ve bu kişilere kalorifer yaktırılması yasaktır.

                  2 inci  Kömürlü  kalorifer kazanı olan tüm binalar baca filtresi yaptırmak ve taktırmak  zorundadır.

                3 üncü Fanlı ve stokerli kazanı olan binaların baca filtresi yaptırması zorunludur.

                 4 üncü Kaloriferli binaların apartman sahipleri ve yöneticilerinin kalorifer kazan kontrollerini ve bakımlarını  yaptırmak ve bacalarını her yıl temizlettirmek zorundadır.

                 5 inci Bacalarından kötü koku (Emisyon) çıkan ve gerekli önlemleri uyarıldığı halde almayan bina, işyeri ve apartman sahipleri ile yakmadan sorumlu kişilerin kurallara uyması mecburidir.

            (e) Belediye sınırları içerisinde;
                 1 inci Katı yakıt uygunluk ve Kömür satış izin belgesi olmadan ısınma amaçlı torbalanmış kömür satışını yapmak yasaktır.(İdari para cezasının yanı sıra,katı yakıt uygunluk ve kömür satış izni belgesi olmadan satışı sunulan kömürlere zabıtaca el